Äntligen är CSRD redo att implementeras!

Det är sällan man hör den meningen uttalas med sådan emfas, men Greengoat och Miljögiraff är överens om att det nya rapporteringsdirektivet faktiskt kan bli en transformativ kraft i hållbarhetsfrågan.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett ramverk som med rätt ambition kan göra stor skillnad. Dels kan det bidra till en växande medvetenhet kring vilken påverkan man som företag har i sin värdekedja, dels ställer direktivet krav på struktur, data och transparens; alla rapporterar på samma sätt. På det viset tror vi att CSRD kan lägga grunden för ett betydligt mer effektivt hållbarhetsarbete i hela EU.

– Ur Miljögiraffs perspektiv tror vi att CSRD kan bidra till att vi faktiskt kan närma oss Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Marcus Wendin, vd på Miljögiraff. Med mer än 20 år som Sveriges ledande konsultfirma inom livscykelanalyser (LCA) har vi både erfarenheten och verktygen för att kvantifiera miljöpåverkan och skapa strategier från ett livscykelperspektiv där nyttan blir så stor som möjligt både för organisationen och planeten.

Beräkna växthusgaser i scope 1, 2 och 3

När man beräknar sina utsläpp av växthusgaser börjar man ofta med utsläppen i egen verksamhet, scope 1 och 2. Indirekta utsläpp ligger i scope 3 och innefattar den påverkan som uppstår i leverantörsledet för att ta fram produkterna eller tjänsterna, i användarfasen, när produkterna och tjänsterna används och slutligen när produkten går till återvinning eller återbruk.

Ett sätt att göra detta på är att använda sig av en så kallad Miljöspendanalys (EEIO) vilket är en godkänd analysmetod enligt CSRD. Då används data från affärssystemet för att göra en första grov uppskattning av sin klimatpåverkan. Det ger en bra fingervisning av vad som påverkar klimatet mest och alltså kräver mest fokus. En livscykelanalys (LCA) med specifika data är nästa steg. Med den får du större transparens och djupare förståelse och ser tydliga förbättringsmöjligheter. Vill man sedan kommunicera resultatet kan man ta fram en miljövarudeklaration (EPD), som går att jämföra med liknande produkter från andra företag.

Dubbel väsentlighetsanalys

Vi på Greengoat, som hjälper företag och organisationer att förstå sin roll i hållbarhetsfrågan, välkomnar CSRD’s fokus på väsentlighet. Hjärtat i hela hållbarhetsarbetet heter dubbel väsentlighetsanalys och betyder helt enkelt att bolaget tar reda på vilka områden som är viktigast att jobba med, både utifrån egen påverkan och faktisk/ potentiell finansiell påverkan . Denna analys ligger också till grund för hela CSRD-direktivet.

Med strukturerade och involverande metoder hjälper vi företag och organisationer att identifiera vilka områden de ska lägga sina hållbarhetsresurser på. I det arbetet ingår omvärlds- och riskanalys, genomlysning av värdekedjan med avseende både på påverkan på människa och planet och finansiell påverkan och dialoger med intressenter. Ett gediget arbete som hjälper bolagen att fokusera rätt i sitt hållbarhetsbete, men också att komma igång med sitt hållbarhetsarbete, engagera sina medarbetare och börja se resultat.

Greengoat och Miljögiraff jobbar tillsammans eftersom vi har samma grundsyn på hållbarhetsarbete – det måste ske systematiskt för att ge resultat. Vi delar också synen på företagens roll i omställningen till en hållbar värld. Det finns en kraft här som vi behöver hjälpas åt att förverkliga.

Vi hjälper gärna till att skapa medvetenhet i organisationen kring hållbarhet, men också att stegvis utveckla processer, verktyg och metoder för att hjälpa er att strukturera, analysera och identifiera potentialen i ert hållbarhetsarbete.